Jak se stát rybářem

 

 

Jak začít rybařit

1) Jako člen Moravského rybářského svazu, o.s.:

Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

1.     navštívit kteroukoliv místní organizaci Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS, o.s.) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky

2.     na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členství

 na příslušný kalendářní rok

3.     požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za ceny platné pro rok 2011

K získání povolenky je nutno předložit:

1.     platný rybářský lístek

2.     splnění podmínek dle § 6, odst. 5, Stanov MRS, o.s.

·         Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

·         „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. místní organizace MRS, o.s., nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně

2) Jako nečlen:

1.     navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS, o.s.

2.     požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny

3.     předložit platný rybářský lístek

·         Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

·         „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. místní organizace MRS, o.s., nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.