Informace o nás

   

Historie MO Velká Bíteš

 

Historie MO Velká Bíteš sahá až do r. 1930, kdy se v hlavách několika místních občanů zrodila užitečná myšlenka založit ve městě Velké Bíteši rybářský spolek. Hlavními iniciátory byli zanícení milovníci přírody, profesor Karel Hustý, Ing. Karel Kotík a Augustin Navrátil.

V té době se ve zdejších vodách lovilo neorganizovaně, a to ještě s povolením existujícího rybářského spolku ve Velkém Meziříčí, který byl nájemcem Bílého potoka.

Tehdejší nově založený spolek ve Velké Bíteši v počtu 14-ti členů tedy usiloval o získání revíru, což se mu po počátečních průtazích a nelehkém vyjednávání podařilo při úřední dražbě ve Velkém Meziříčí za souhrnnou částku 205,-Kč. Vyvolávací cena na tento revír přitom byla pro nás dnes neuvěřitelných 20,-Kč.

Revír byl úředně zapsán na pana řídícího Kotíka a pana profesora Hustého jako spolunájemce. Na valné hromadě ze dne 7.6.1931 byl stanoven poplatek 5,-Kč za zápisné a roční příspěvek na 20,-Kč. Počet členů byl omezen na 20.

Nadšení do činnosti pro spolek byla velká. Začala se vysazovat první násada kapříků do tůní pod Letnou a pstruží násada do níže ležících partií povodí Bílého potoka. Tehdy si každý lovil, jak chtěl. Ti mladší na pruty, které si řezaly přímo u vody. Ti ostatní chytali do různých sítí. A právě tento rozdílný způsob lovu byl příčinou prvních svárů a neshod mezi členy. V letech 1933 – 1935 jejich spory vyvrcholily odchodem tehdejších funkcionářů ze spolku a od této doby nabírá spolek již opravdu charakter sportovního rybaření. Spolek měl již pronajatou nově zbudovanou Koupelnu pod Ježovým a pronajatou Louži u brněnského mostu. V roce 1936 vydal prof. Hustý sportovní řád o 12 bodech, který musel být respektován a dodržován. V té době se ročně vysazovalo 100 – 150 ks kapří násady a od 2000 do 60000 ks pstruha potočního. Mezi nasazenými rybami se začal objevovat i lín, štika a okoun. Od r. 1938, kdy spolek vydal ještě přísnější pravidla k rybářskému řádu, začíná spolek organizovat i první společenské akce, jako závody v chytání ryb na udici, plesy a taneční zábavy.

Rozvoj spolku byl příznivý, spolek v roce 1942 obhospodařuje 9 rybníků a všechny řádně zarybňuje. V tomto roce bylo dle výkazů uloveno 800 ks ryb o celkové váze 245 kg.

Ve válečném období však z pochopitelných důvodů činnost spolku stagnuje a na několik měsíců i ustává. O to intenzivněji se rozvíjí činnost v osvobozené republice, kde je již v roce 1946 opět natolik konsolidován, že pořádá rybářské závody na Koupelně.

V roce 1950 je odděleno rybniční hospodaření od potočního. Spolek obhospodařuje v nezměněné míře Bílý potok, dále potok Chvojnici a rybník Koupelnu, rybníky ve Březce, Bezděkově, Holubí Zhoři a Korbel. V letech 1952 – 1953 se spolek podílí na obnově některých rybníků v okolí města, např. při výstavbě rybníka Silnického a Rajhradského, které byly bohužel dle tehdy platného zákona přiděleny k obhospodařování státnímu rybářství. V roce 1954 je zarybněn i rybník Skříňka, který byl převeden spolku od státního rybářství jako nezpůsobilý pro rybářkou těžbu ryb, jelikož začal sloužit jako retenční nádrž pro budování tehdy nového závodu PBS.

Za významné období tehdy již MO ČRS ve Velké Bíteši lze považovat léta 1968 – 1968. Spolek obnovil a zbudoval nové rybníky v okolí města. Jednalo se o Klečanský velký, Klečanský malý, rybník Ježový, navíc byla provedena rekonstrukce rybníka Košíkovského. Hodnota tohoto díla byla zhruba půl milionu korun. Vytvořily se tím podmínky k rozvoji výroby násad a tím úspěšného zarybňování sportovních rybářských revírů. V té době měla MO již 70 členů a obhospodařovala v nezměněné míře povodí Bílého potoka, povodí Chvojnice a dva rybníky, Skříňku a Královský. Sportovní rybolov udicí představoval tehdy úlovky o váze 10 - 14q ročně.

Na přelomu let 1973 a 1974 dochází v rámci ČRS ke změnám v organizační struktuře. Je zavedeno tzv. krajské hospodaření a rybolov. Tento systém se zachoval až do r. 1989. Krajský výbor jako nadřízený mezičlánek převzal určité pravomoci, upřesňoval zarybňovací plány revírů, finanční limit a započal koordinovat výrobu a distribuci rybích násad.

V roce 1975 byly zbudovány manipulační sádky a v následujícím roce byl pod vedením Jindřicha Jaška založen první kroužek mladých rybářů v původním počtu 20 dětí. V roce 1980 oslavila organizace 50. výročí a v této době měla již 120 dospělých členů a 25 členů mládeže v zájmovém kroužku.

Zarybňovací plán svěřeného revíru je stanoven na každoroční vysazení 9000 ks kapra a 2000 ks pstruha. V roce 1981 bylo započato s výstavbou závlahové nádrže na Chvojnici. Naše organizace se v průběhu výstavby zajímala o tuto nádrž, jelikož je budována uprostřed našeho chovného potoka, od r. 1967 vyloučeného ze sportovního revíru. Již v roce 1979 došlo k dohodě mezi naší MO a KV ČRS Brno, že z důvodu rozdělení potoka Chvojnice na dvě části, spodní úsek toku od brodu pod Kralicemi až po vtok do řeky Oslavy bude patřit MO Senohrady a horní část od brodu pod Kralicemi po obec Krokočín včetně nádrže Chvojnice bude mít přidělena naše MO. Na základě této dohody souhlasila naše MO s výstavbou nádrže. Nakonec, po mnoha jednáních a odvoláních, byla tato nádrž z rozhodnutí KV ČRS Brno přidělena MO Rosice se zdůvodněním, že Rosice jsou hornické město a na počet členské základny proti naší MO mají malou sportovní vodní plochu. (Jednalo se o rozhodnutí z důvodu tzv. vyššího zájmu.)

Na potoce Chvojnice došlo v roce 1985 k úhynu lososovité ryby na úseku pod obcí Hluboké, rovněž tak i pod zbudovanou nádrží. Hodnota uhynulé ryby činila v tu dobu 24860,- Kč a doprovodné náklady činily celkem 2760,-Kč. Tuto ztrátu byla organizace schopna uhradit teprve v roce 1987.

V roce 1983 končí sportovní rybolov na rybníku Královský, dochází k jeho vypuštění a připravení na odbahnění. Do budoucna má sloužit jako jakási dočišťovací a usazovací nádrž odpadních vod z podniku PBS. Z pohledu milovníka přírody to lze jednoznačně označit jako záměrné znečištění tak krásného rybníka, který sloužil jak rybářům, tak široké veřejnosti. Příslib zbudování nového rybníka, který byl ukotven i ve smlouvě mezi KV ČRS v Brně a podnikem PBS, zmizel v nedohlednu. Od tohoto roku byl pro rybáře jako náhrada za sportovní vodu vyčleněn rybník Koupelna, který však svou výměrou a polohou nemůže rybník Královský nahradit.

Rozvoj města a nárůst obyvatel se projevil i v růstu naší členské základny. V roce 1985 měla organizace 208 členů a v roce 1989 již 277. Všichni chtěli úspěšně rybařit. To vyžadovalo každoroční nárůst práce na rybochovných zařízeních s cílem zajistit dostatečné množství rybích násad pro vlastní potřebu, ale i pro distribuci pro jiné MO, což přinášelo omezené finanční prostředky pro nákup potřebné techniky a vybavení. Tisíce brigádnických hodin představovala údržba a opravy rybochovných zařízení. Např. v roce 1985 oprava rybníka v Přibyslavicích, dále oprava zesunuté hráze v Březce, v r. 1988 zbudování regulovaného splavu v Chobůtkách, rekonstrukce vypouštěcího zařízení rybníka Korbel, v roce 1989 rybníka v Březce a celá řada drobných prací. 

V průběhu roku 1989 dochází po šestiletém odbahňování rybníka Královský k jeho znovuspuštění. Tomu předcházela výstavba nového loviště, kádiště a příjezdové cesty. Slibovaná výstavba náhradního rybníka se neuskutečnila, proto je rybník na základě dohody s PBS doposud v omezené míře využíván spolkem jako chovný. V tomtéž roce dostává MO výpověď z bývalé rybářské místnosti na ul. Kostelní, která má být od 1.1. 1990 předána nové majitelce. Výbor na situaci okamžitě reaguje a s Mě NV uzavírá smlouvu o pronájmu bývalé městské prádelny, která je v následujícím období po velkém brigádnickém úsilí členů přebudována na novou rybářskou klubovnu.

Vánoční pohodu v r. 1989 nám pokazila ta skutečnost, ža na rybníce Skříňka došlo pod ledem k totálnímu úhynu rybí osádky. Členové výboru a další dobrovolníci tráví volné dny vysekáváním uhynulých ryb. Uhynulo 190 ks kapra, několik desítek kusů amura, candáta, štiky a cca 150 kg bílé ryby. Vlastním ohledáním místa a odebráním vzorků vody, která byla toxická, byl usvědčen původce havárie, a to Státní lesy:  jejich zaměstnanci nedodrželi bezpečnostní opatření při nátěrech lesních stromků. MO byla škoda na uhynulých rybách uhrazena.

ROK 1990 - 1999

Dne 23.6.1990 se ve Znojmě konal ustanovující sjezd MRS.

Poprvé byl v tajných volbách na výroční členské schůzi volen výbor MO Velká Bíteš.

Dne 11.6.1990 došlo k havárii na revíru Bílý potok v místech pod Osovou Bítýškou v délce 2,5 km.

Dne 1.9.1990 byla otevřena nová rybářská klubovna (2018 brig. hodin a 74000,-Kč).

Poprvé byl v rámci Bítešských hodů otevřen rybářský sklípek, který během dalších let nabral na popularitě a tradici. Dnes si již hody bez sklípku nedokážeme představit.

V prosinci proběhla slavnostní členská schůze k 60. výročí založení MO.

V roce 1991 dochází ke generální opravě vypouštěcího zařízení na rybníku Košíkovský.

Od roku 1991 zajišťuje organizace na základě požadavku radnice vánoční prodej kaprů.

V letech 1993 a 1994 provedena generální oprava přepadu a odbahnění rybníka Ježový. Akce si vyžádala 1400 brig. hodin a 42.000,-Kč.

V roce 1998 byla provedena generální oprava hráze rybníka Košíkovský.

Dne 23.06. 1998 dochází na revíru Bílý potok k další otravě ryb, a to v délce 2,5 km v prostoru od Hejtmánkova mlýna. Bylo posbíráno 490 ks Po a Pd o váze 110 kg. Viník nebyl zjištěn, ale organizace dostala od MRS finanční náhradu 15000,-Kč.

V závěru r. 1998 je vypuštěn sportovní rybník Koupelna a je připravován na odbahnění v přítokové části, která probíhá na jaře r. 1999. Rybník je ihned po dokončení prací napuštěn, od 16.04.1999 je na něm tedy opět prováděn sportovní rybolov. 

ROK 2000

Nevětší pozornost byla věnována výstavbě nového rybníka na námi vykopaných pozemcích. Proběhlo mnoho jednání, papírování a vyřizování nejrůznějších záležitostí, než stavební úřad po několika měsících vydal povolení k stavbě. Čekalo se pouze na převzetí a projednání projektové dokumentace, provedení výběru stavební firmy a zajištění stavebního dozoru. Ještě v podzimních měsících bylo brigádnicky provedeno vykácení keřů a stromů a vyčištění plánované zátopové plochy nového rybníka.

Na rybníku Klečany I proběhlo ruční proházení strouhy přes celý rybník, ale nakonec muselo dojít ještě k odstřelu této strouhy v celé délce, což obnášelo náklady 10.000,-Kč. Zároveň došlo k opravení hráze okamenováním.

Na rybníku Klečany II proběhla oprava přepadu, vyvezení nánosů bahna a oprava příjezdové cesty.

Dne 10.12. 2000 se konala výroční členská schůze k 70. výročí založení místního rybářského spolku. Při této příležitosti se poprvé uskutečnila výstava živých ryb, rybářských trofejí a fotografií z činnosti a historie spolku. Na výstavu, která byla pro širokou veřejnost otevřena po tři dny, se přišlo podívat cca 1572 občanů, především dětí ze základních a mateřských škol.

ROK 2001

Od 1.1.2001 byl ze zákona rozdělen revír Bílý potok na dva samostatné revíry: pstruhový Bílý potok 2 a mimopstruhový Bílý potok 2A.

V tomto roce pokračovaly práce na novém rybníku. Celková stavba byla naplánována v hodnotě 2,4 milionu korun.

Dále proběhlo okamenování celé boční hráze rybníka Ježový v délce 170 m.

ROK 2002

Na rybníku Královský došlo k prolomení potrubí za požerákem na návětrné straně, hrozilo protržení hráze. Za účinné pomoci a finančního příspěvku od PBS (která je majitelem rybníka) se podařilo v krátké době rybník opravit. Celá akce si vyžádala 520 brig. hodin.

Po dokončení uvedené akce se započalo s pracemi na novém rybníce. Došlo k položení potrubí, stavbě vypouštěcího zařízení a vývařiště. Dále byl zbudován bezp. přepad, došlo ke zpevnění výtoku rybníka a navezení materiálu na zpevnění návodní strany.

ROK 2003

Pokračovalo se na výstavbě nového rybníka zv. Cihelňák. Bylo dokončeno okamenování hráze v ploše 7 x 90 m, zabudování loviště 10 x 10 m, z panelů se vystavělo kádiště, zabudovaly se přístupové schody a vytvořila se příjezdová cesta k lovišti. Tyto práce byly zorganizovány tak, aby se v měsíci květnu mohl do částečně napuštěného rybníka vysadit kapří plůdek.

ROK 2004

Vešel v platnost nový zákon o rybářství a jeho prováděcí vyhláška. Na novém rybníce Cihelňák probíhalo odstraňování meliorační drenáže pod zhutněným jílovým jádrem, která zapříčinila úbytek vody v rybníce. Bylo provedeno čištění náhonu u sádek, generální oprava podlahy buňky na uskladnění obilí a oprava hráze na rybníku Královský kvůli průsaku vody, který zapříčinily ondatry. Na rybníku Holubí Zhoř se prováděla oprava části hráze.

ROK 2005

V podzimních měsících byl sloven rybník Korbel, který byl následně předán obci Nové Sady, když skončila desetiletá nájemní smlouva.

 

 

 

ROK 2006

Mimo běžnou každoroční údržbu a pořádání akcí společenského charakteru bylo zbudováno nové loviště a schody na opraveném rybníce Holubí Zhoř, vykácení a vyčištění odtokové strouhy pod rybníkem Klečany I v délce 70 m a oplechování buněk na sádkách. Zlatá udice pro děti proběhla poprvé na rybníce Cihelňák.

ROK 2007

Na jaře došlo k rozsáhlé akci, a sice k zbudování příjezdové cesty na rybníku Klečany I, zbudování nového kádiště a opravě loviště. Tato akce si vyžádala částku 143.000,-Kč a 300 brigádnických hodin. Vzhledem k suchému letnímu období a prováděným opravám zarostl tento rybník na 80% orobincem. Ten by po napuštění způsobil problémy s kvalitou vody, proto bylo nutné přistoupit k jeho ručnímu pokosení. Z logických důvodů nebylo možné použít žádné postřiky ani mechanizaci. Týden probíhalo kosení a další týden odvoz této biomasy. Celkem to představovalo 15 nákladních vozidel a několik dalších desítek brigádnických hodin. Další akcí bylo převezení, usazení a opravení víceúčelové buňky na nový rybník Cihelňák. Buňka byla získána darem za odvoz od Jeřábkovy pekárny. Z důvodu absolutního nedostatku kyslíku ve vodě došlo v letních měsících na rybníku Březka k úhynu ryb amura a tolstolobika v celé osádce. Plůdek kapra uhynul z 50%. Zbytek osádky se podařilo zachránit za pomocí týdenního okysličování agregátem.

ROK 2008

Nejdůležitějším úkolem byla generální oprava vyústění náhonu na sádkách, kde se sesunuly obě boční stěny. Proběhla jejich opětovná výstavba, byl rozšířen mostek přes náhon a zbudováno nové oplocení sádek, včetně základ. Následně dostalo oplocení nový kabát z vlnitého plechu. Tato akce si vyžádala 408 hodin a 35.000,-Kč. V podzimních měsících bylo provedeno vyvezení loviště na rybníku Cihelňák, což představovalo 15 fůr bahna. Pro děti byla pořádána soutěž Zlatá udice. Po mnoha letech na tuto akci přispělo i Město Velká Bíteš, a to částkou 10000,-Kč. V ostatních letech se na této akci finančně podílela pouze naše organizace za přispění několika sponzorů.

ROK 2009

Proběhlo odbahnění vývařiště a ruční proházení odtokové strouhy u rybníka Klečany I a Cihelňák. Dále proběhlo vyklizení půdy nad rybářskou místností z důvodu generální opravy střechy, pod kterou již nějaký čas zatékalo. Od tohoto roku se organizace podílí na prodeji živých ryb na místních trzích, které pořádá p. Jiří Rauš.

ROK 2010

Začátek tohoto slavnostního roku započal rybářským plesem. Proběhlo vypuštění náhonu k sádkám a jeho následné ruční čištění v celé jeho délce. Dále proběhlo vyčištění vývařiště pod rybníkem Klečany II a oprava hráze z jeho návětrné strany. V letních měsících proběhlo plechování vnitřní strany buňky na obilí. Jelikož nám po 15 letech dosloužilo terénní vozidlo ARO, bylo za částku 190.000,-Kč zakoupeno vozidlo Ford Ranger, přičemž MRS Brno na vozidlo poskytl dotaci 50.000,-Kč.

Jak již spousta z Vás zaregistrovala, v měsíci říjnu jsme na výzvu Lesního družstva svazu obcí museli slovit sportovní rybník Skříňka. Veškerá rybí osádka byla převezena na rybník Ježový, který MO dočasně vyčlenila ke sportovnímu rybolovu za rybník Skříňka. Lesní družstvo, které je majitelem rybníka, zažádalo o datace na opravu, a přesto že MRS, potažmo místní organizace, projevila zájem rybník odkoupit, případně pronajmout, je další budoucnost nejasná, neboť zatím není snaha ze strany vedení Lesního družstva, aby rybník užívala MO. K jakým účelům má rybník dle jejich představ sloužit, se nám zatím nepodařilo zjistit. Ze strany MO však probíhá další jednání, aby se podařilo dosáhnout toho, že rybník bude sloužit právě místním rybářům a lidem v okolí.  

V měsíci listopadu 2010 jsme v rámci oslav 80. výročí uskutečnili velmi zdařilou třídenní výstavu živých ryb, rybářských trofejí a fotografií z minulosti i současnosti. Na tuto akci se nám podařilo zajistit celkem 30 druhů našich ryb a vodních živočichů. Výstavu zhlédlo 1176 zájemců, kteří se zapsali do knihy návštěv, a dalších 250 – 300 osob, které se nezapsaly.

Další akcí v rámci oslav bylo uspořádání slavností schůze, kde byly našim dlouholetým členům předány pamětní listy, proběhlo zhodnocení výsledků, zpráva o činnostech a pohoštění členů.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.