Rybářská stráž

 

Členové RS

Dočkal Pavel

Bc.Dohnal Jiří, Škarpíšek František, Škoda Vladislav

Dufek Jaroslav st., Nováček Jaroslav, Švanda Pavel

Procházka, Prokeš, Stoger, Rozčínský Pavel, Sysel Petr 

 

Metodický pokyn pro rybářské stráže MRS, o.s.

při administrativě spojené se zadržením povolenky k lovu:

 

Moravský rybářský svaz, o.s. vydává Metodické pokyny pro potřeby členů rybářské stráže za účelem vypořádání se s administrativou spojenou se zadržením povolenky k lovu na základě zjištěného přestupku proti zákonu 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o rybářství).

Postup činnosti člena Rybářské stráže při zadržení povolenky:

A. V terénu: (u rybářského revíru při vlastní kontrole výkonu rybářského práva a v případě, že přestupek je takové povahy, jenž opravňuje člena Rybářské stráže k zadržení povolenky k lovu):

a) zadržet povolenku k lovu - tuto skutečnost přestupci oznámit.

b) vyplnit „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“ (příloha č. 1 - samopropisovací list z blok pro Rybářskou stráž v trojím vyhotovení avšak pouze v případě, že se přestupce hodlá ke svému jednání na místě písemně vyjádřit. Kopii oznámení s vyjádřením a podpisem přestupce, přestupci předat.

c) předat přestupci „Potvrzení o zadržení povolenky“ (příloha č. 2 - pouze v případě, že nebude na místě sepsáno „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“)

d) do povolenky provést zápis o kontrole - datum a hodinu kontroly, provinění, v němž je přestupek spatřován a číslo člena RS.

e) do svých poznámek (nikoliv do povolenky)- pouze v případě, že nebude na místě sepsáno „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“, poznačit datum narození přestupce a v případě člena MRS a ČRS poznačit číslo člena (není-li shodné s číslem povolenky)

 

B. V pohodlí domova, v kanceláři MO:

a) vyplnit „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ (příloha č.3) - v trojím originálním vyhotovení

b) pořídit kopii zadržené povolenky

 

C. Odeslat:

 I. Uživateli rybářského revíru:

 a) originál zadržené povolenky

 b) originál „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“ – jen v případě, bylo-li v terénu sepsáno s přestupcem

 c) „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ – vždy v jednom originálním vyhotovení

Vše v termínu do 5-ti pracovních dnů (dle § 16 odst. c, písm 1 zák. 99/2004 Sb.) na adresu:

Moravský rybářský svaz, o.s.

Svazová kárná komise

Soběšická 83

614 00 Brno 14

 II. Místně příslušnému orgánu státní správy: místně příslušným orgánem státní správy se rozumí krajský úřad, v jehož katastrálním území se nachází rybářský revír, ve kterém byl přestupek zjištěn.

 a) kopii zadržené povolenky

 b) kopii „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“ – jen v případě, bylo-li v terénu sepsáno s přestupcem

 c) „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ – vždy v jednom originálním vyhotovení

 Vše v termínu souběžně s bodem C., odst. I.

 III. Místní organizaci, kde je přestupce členem: týká se pouze členů MRS a ČRS

 a) „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ - v jednom originálním vyhotovení

V termínu souběžně s bodem C., odst. I.

 

Tato administrativa je shodná pro všechny typy povolenek vydávaných MRS, o.s. a jeho organizačními jednotkami.